ඉන්දික තොටවත්තට පිළිතුරු. Response to Indika Thotawatteඉන්දික තොටවත්තට පිළිතුරු. Response to Indika Thotawatte

Preached by Rev. Dr. Suresh Ramachandran
Senior Pastor of Mount Carmel Church, Bellwood, Sri Lanka

ඉන්දික තොටවත්තට පිළිතුරු. Response to Indika Thotawatte

#rebornnews, #christianvideos, #christianwebsite, #rebornnewscom, #giveyourlifetochrist, #love, #jesusislord