ЗАЛБИРЛЫН ХҮЧ 【Бурханы сүм, Ан Сан Хун, Эх Бурхан】ЗАЛБИРЛЫН ХҮЧ 【Бурханы сүм, Ан Сан Хун, Эх Бурхан】

【Монгол,Mongolian】
〖Уг киноны зохиогчийн эрх Бурханы сүм дэлхийн сайн мэдээний авралын зар нийгэмлэгт хамаарна. Зөвшөөрөлгүйгээр хувилан тараахыг хориглоно. 〗

Залбирал нь Бурханы хүч чадлыг дуудах түлхүүр хэмээсэн.
Мөн залбирахгүй байхыг том нүгэл гэж мэдүүлсэн.

Есүс сайн мэдээний амьдралдаа үргэлж залбирч байсан шиг
Бурханы хүсэл дотор тасралтгүй залбирах үед
гайхалтай хүч ундарна.
(Залбирлаар агуу гайхамшгийг мэдэрсэн эш үзүүлэгчид:
Иона, Даниел, Иов, Елиа, элч Паул г.м)

〖World Mission Society Church of God〗https://watv.org
〖 WATV Media Cast 〗 https://watvmedia.org/mn

ЗАЛБИРЛЫН ХҮЧ 【Бурханы сүм, Ан Сан Хун, Эх Бурхан】

#rebornnews, #christianvideos, #christianwebsite, #rebornnewscom, #giveyourlifetochrist, #love, #jesusislord