Fr. Mambre QuzuyanFr. Mambre Quzuyan

By the sponsorship of Rev Fr. Mambre Quzuyan, the employees of the Mother See have renovated ten apartments located at 1 Movses Khorenatsi Street in the town of Vagarshapat.

Վաղարշապատ քաղաքի Մովսես Խորենացի 1 հասցեում Մայր Աթոռի շինբաժնի աշխատակիցները տասը բնակարան են նորոգել՝ Տ. Մամփրե քահանա Քուզույանի բարերարությամբ: