ສະຫວັນ ຫຼື ນະລົກ ຕາມການກະທຳ 【 ຄິດສະຕະຈັກຂອງພະເຈົ້າ 】ສະຫວັນ ຫຼື ນະລົກ ຕາມການກະທຳ 【 ຄິດສະຕະຈັກຂອງພະເຈົ້າ 】

【Laos, ພາສາລາວ】
[ ຂໍ້ມູນນີ້ມາຈາກຄິດສະຕະຈັກຂອງພະເຈົ້າ ສະຫງວນລິຂະສິດ ຫ້າມກ໋ອບປີ ແລະ ແຈກຢາຍເອກະສານລ້າໆ. ]

ການຕັດສິນຂອງພະເຈົ້າ ຫຼັງຈາກຄວາມຕາຍ
ເມື່ອມະນຸດເສຍຊີວິດ, ລາວຈະຢືນຢູ່ຊ້ອງໜ້າພະເຈົ້າ ເພື່ອຮັບການຕັດສິນ.
ຕາມສິ່ງທີ່ແຕ່ລະຄົນໄດ້ກະທຳໃນໂລກ,
ລາວອາດຈະເຂົ້າສູ່ອານາຈັກສະຫວັນ
ຫຼື ຈະຖືກໂຍນລົງສູ່ບຶງໄຟ.

ພະເຈົ້າໄດ້ຊົງມາສູ່ໂລກນີ້ດ້ວຍພະອົງເອງ
ເພື່ອນຳພາພວກເຮົາໄປສູ່ສະຫວັນ
ບ່ອນທີ່ບໍ່ມີຄວາມທຸກທໍລະມານ ຫຼື ຄວາມຕາຍ
ແຕ່ມີພຽງຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ ແລະ ຄວາມສຸກ.
ໃນຄິດສະຕະຈັກຂອງພະເຈົ້າ,
ພະເຈົ້າຊົງກຳລັງນຳພາບັນດາລູກຂອງພະອົງ
ໄປສູ່ສະຫວັນ ດ້ວຍຄວາມຈິງ.

ນະລົກ ແມ່ນສະຖານທີ່ແຫ່ງການລົງໂທດ
ແລະ ທຸກທໍລະມານຕະຫຼອດໄປ ບ່ອນທີ່ຄົນຊົ່ວຮ້າຍຖືກຕັດສິນ.
ສະນັ້ນ, ພະຄຳພີໄດ້ພິຍານວ່າ
ພວກເຮົາບໍ່ຄວນໄປສູ່ນະລົກ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຮົາອາດຈະຕ້ອງ
ດຳເນີນໄປໂດຍຜ່ານຜ່າຄວາມເຈັບປວດທີ່ແສນລະທົມທຸກ
ເໝືອນດັ່ງການຕັດອະໄວຍະວະຂອງຮ່າງກາຍ
ໃນຂະນະທີ່ກຳຈັດນິໄສທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຮົາ.
ຄໍາອຸບປະມາເລື່ອງເສດຖີ ແລະ ລາສາໂລ
• ການອະທິບາຍກ່ຽວກັບນະລົກ
ໂດຍຜ່ານນິມິດຂອງດານີເອນ ແລະ ໂຢຮັນ

ມາລະໂກ 9:47-49
ຖ້າຕາຂອງທ່ານເປັນຕົ້ນເຫດພາໃຫ້ຫຼົງເຮັດບາບ
ກໍ່ໃຫ້ຄວັດຕານັ້ນອອກ ແລະ ໂຍນຖິ້ມເສຍ;
ມີຕາກໍ້າດຽວເຂົ້າໃນອານາຈັກຂອງພະເຈົ້າ
ກໍ່ດີກວ່າມີຕາສອງກໍ້າ ແຕ່ຕ້ອງຖືກໂຍນລົງໃນໄຟນະລົກ..

〖World Mission Society Church of God〗https://watv.org
〖 Laos, ພາສາລາວ〗 https://laoswmscog.org
〖WATV Media Cast〗 https://watvmedia.org/lo