Ang Inang Jerusalem at ang Buhay na Walang Hanggan 【 Ang mundo misyon lipunan iglesia ng Diyos 】Ang Inang Jerusalem at ang Buhay na Walang Hanggan 【 Ang mundo misyon lipunan iglesia ng Diyos 】

【Filipino】
[Ang Video na ito ay na-copyright ng World Mission Society Church of God. Ang di-awtorisadong pagkopya at pamamahagi ay ipinagbabawal.]

Para makapunta tayo sa langit kung saan walang kalungkutan o
kamatayan, dapat nating matanggap ang buhay na walang hanggan na ibinibigay sa atin ng Diyos Ina.

Sa pamamagitan ng mga tuntunin sa lahat ng bagay na nilikha ng Diyos, at sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos sa paglikha kay Eva sa katapusan ng anim na araw ng paglikha, ipinaalam sa atin ng Diyos na makakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan lang ng Makalangit na Ina na magpapakita sa huling panahon. (Makainang pamana ng mitochondria)

〖World Mission Society Church of God〗https://watv.org
〖 Philippines 〗 https://phwmscog.com
〖WATV Media Cast〗 https://watvmedia.org/fil