ຄິດສະຕະຈັກທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຮາກເຄົ້າຂອງດາວິດ ແລະຄວາມຈິງແຫ່ງຄໍາໝັ້ນສັນຍາໃໝ່ 【 ອັນຊັງໂຮງ, ປັດສະຄາ 】ຄິດສະຕະຈັກທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຮາກເຄົ້າຂອງດາວິດ ແລະຄວາມຈິງແຫ່ງຄໍາໝັ້ນສັນຍາໃໝ່ 【 ອັນຊັງໂຮງ, ປັດສະຄາ 】

【Laos, ພາສາລາວ】
[ ຂໍ້ມູນນີ້ມາຈາກຄິດສະຕະຈັກຂອງພະເຈົ້າ ສະຫງວນລິຂະສິດ ຫ້າມກ໋ອບປີ ແລະ ແຈກຢາຍເອກະສານລ້າໆ. ]

ມີຄົນແລະຄິດສະຕະຈັກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ອ້າງວ່າ ເຊື່ອໃນພະເຈົ້າ
ແຕ່ພະເຈົ້າໄດ້ຊົງທໍານວາຍວ່າ ໂລກນີ້ແມ່ນອິດຫິວດ້ວຍຈິດວິນຍານ,
ບໍ່ມີຄວາມຈິງໂລກທີ່ບໍ່ມີແສງສະຫວ່າງ.

ເມື່ອພວກເຮົາພົບແລະຍອມຮັບພະເຈົ້າພະອັນຊັງໂຮງ,
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຊົງສະເດັດມາເທື່ອທີສອງດັ່ງຮາກເຄົ້າຂອງດາວິດ,
ແລະ ປະຕິບັດຕາມປັດສະຄາແຫ່ງຄໍາໝັ້ນສັນຍາໃໝ່,
ເຊິ່ງແມ່ນຄໍາໝັ້ນສັນຍາສືບໆໄປທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ດາວິດ,
ພວກເຮົາຈະຖືກປົດປ່ອຍຈາກຄວາມອຶດຫິວຝ່າຍຈິດວິນຍານ
ແລະມີຄວາມຫວັງແຫ່ງອານາຈັກສະຫວັນ.

〖World Mission Society Church of God〗https://watv.org
〖 Laos, ພາສາລາວ〗 https://laoswmscog.org
〖WATV Media Cast〗 https://watvmedia.org/lo